Informare privind prelucrarea datelor personale

În aceasta secțiune vă informam despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și despre drepturile dumneavoastră conform Regulamentului (UE) 679/2016 - Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), a Legii 190/2018 de punere în aplicare a prevederilor GDPR și a oricăror alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor

Informare privind prelucrarea datelor personale

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor revine celor 5 (cinci) entități juridice din cadrul Porsche Finance Group Romania, în calitate de operatori de date cu caracter personal, respectiv: Porsche Bank Romania SĂ, Porsche Leasing Romania IFN SĂ, Porsche Mobility SRL, Porsche Broker de Asigurare S.R.L. și Porsche Versicherungs AG Salzburg - Sucursala Romania.

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare definite mai jos, prelucrăm atât datele cu caracter personal furnizate direct de către client în momentul transmiterii solicitării acestuia , cât și alte date personale, care ne-au fost furnizate în mod voluntar de către client sau pe care le deținem deja în cadrul unei relațîi de afaceri existente. Prelucram, de asemenea, date obținute de la terti (cum ar fi, de exemplu, autorități publice sau servicii de punere la dispoziție a unor informații specializate), precum și date pe care le generam singuri pe baza prelucrării acestora.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot fi încadrate de principiu în următoarele categorii:

■ Date de identificare: nume, prenume, sex, CNP, seria și numărul actului de identitate, data și locul nașterii, cetățenia, naționalitate etc.

■ Date de contact: adresa de domiciliu/de corespondenta, adresa de e-mail, număr de telefon fix, număr de telefon mobil etc.

■ Date contractuale aferente produselor și serviciilor (financiare) achiziționate privind identificarea produsului finanțat (de ex. serii unice de identificare, dotări speciale) și a garanțiilor furnizate

■ Date privind situația profesionala: informații referitoare la nivelul studiilor, profesie, ocupația, numele angajatorului, natura activității proprii, sursa fondurilor, expunerea publica și funcția publica deținută;

■ Date privind situația financiara: venituri, numărul contractului individual de munca, numărul dosarului de pensie;

■ Date privind situația familiala: stare civila, regimul juridic al locuinței

■ Date privind bonitatea: obligații lunare de plata, angajamente în sold, istoric și comportament de plata,

■ Date bancare: număr de cont (IBAN), detalii și/ sau istoric tranzacțional, număr de card

■ Date de identificare a autovehiculului: numărul de înmatriculare, serie sașiu etc

În anumite situații, în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare rezultate dintr-o solicitare a clientului, pe lângă datele sale personale, datele personale pe care le prelucram pot aparține și următoarelor categorii de persoane vizate: mandatari și/ sau reprezentanți legali sau convenționali ai clientului, persoane de contact ale clientului, împuterniciți sau utilizatori ai clientului, codebitori, garanți, beneficiari reali sau membri familiilor clienților, beneficiari ai polițelor de asigurare ale clientului, beneficiari ai operațiunilor de plati ale clientului, plătitori în conturile clienților, etc. Datele personale ale acestora sunt preluate din documentația de inittiere și/ sau executare a relației contractuale cu clientul, Porsche Finance Group neavand posibilitatea practica de a asigura o informare directa a acestor persoane privind prelucrarea datelor lor personale. În acest caz, este responsabilitatea clientului de a informa respectivele persoane vizate cu privire prelucrarea și scopul prelucrării datelor lor personale, în relația cu el.

Vă rugam să nu ne puneți la dispoziție în cadrul documentelor transmise categorii de date cu caracter special, cum ar fi, de exemplu, date cu privire la apartenență sindicala, date privind opiniile dumneavoastră politice sau convingerile religioase, date cu privire la starea de sănătate etc.

De ce prelucram datele dumneavoastră și ce temeiuri juridice avem?

De ce prelucrăm datele dumneavoastră și ce temeiuri juridice avem?.

Cum ar fi, de exemplu: emiterea unei oferte, procesarea unei solicitări de finanțare sau a unei cereri de deschidere de cont, finanțarea autovehiculelor în cadrul unor contracte de leasing sau de credit, prestarea de servicii de asigurare, furnizarea de produse de mobilitate, deschiderea și administrarea de conturi curente, de depozit sau de garanții, furnizarea de servicii de banca la distanta (de ex. Internet Banking sau Open Banking, începând cu 14 septembrie 2019), furnizarea de servicii de încasări și plati, transmiterea documentației aferente contractului către sediul nostru, realizarea procesului de returnare a unui autovehicul ce face parte dintr-un contract de leasing operațional, efectuarea formalităților de transfer a dreptului de proprietate asupra autovehiculului.

În acest caz, prelucrarea are la baza executarea contractului la care dumneavoastră sunteți parte și /sau demersurile necesare în vederea încheierii contractului respectiv, la cererea dumneavoastră.

Operațiunile de cont curent au că temei juridic consimțământul contractual al ordonatorului operațiunii, acordat prin transmiterea instrucțiunii valid autorizate de către acesta către Porsche Bank în vederea executării tranzacției la care respectivul este parte (ex. depunere/ retragere de numerar, încasări și plati în lei și valuta, schimburi valutare, colectare numerar, decontare instrumente de plata);

Începând cu 14 Septembrie 2019, furnizarea accesului Prestatorilor de Servicii de Plata terti (eg. Prestatori de servicii de inițiere a plații, Prestatori de servicii de informare cu privire la conturi) la conturile dumneavoastră de plata accesibile online, se vă face exclusiv în baza și în limita autorizării acordate acestora de către dumneavoastră, prin consimțământ expres. Temeiul juridic al acestor activități de prelucrare este obligația legala a Porsche Bank, în calitate de prestator de servicii de plata care oferă servicii de administrare cont, de a furniza acces sau de a pune la dispoziția Prestatorului de Servicii de Plata Terț a tuturor informațiilor privind inițierea și executarea operațiunii de plata / informațiile privind contul/urile de plata accesibile online pe care le gestionează, în baza autorizării acordate de dumneavoastră, că și client.

În cazul furnizării conturilor de plati cu servicii de baza, în vederea îndeplinirii obligației sale legale de a verifica daca îndepliniți criteriilor legale de eligibilitate conform Legii 258/2017, Porsche Bank vă folosi atât informații obținute direct de la dumneavoastră, prin declarație pe proprie răspundere, cât și informații obținute independent din surse terțe (cum ar fi, de exemplu, autorități publice sau servicii de punere la dispoziție a unor informații specializate). O opțiune în acest sens ar fi interogarea directa a informațiilor de natura fiscala în evidentele ANAF, în scopul asigurării unui mecanism adecvat care să conducă la creșterea gradului de bancarizare a populației prin facilitarea accesului consumatorilor persoane fizice la un cont de plati cu servicii de baza, în baza consimțământului dumneavoastră, acordat conform documentului Acord de consultare și prelucrare a informațiilor în bazele de date ANAF în scopul deschiderii unui cont de plati cu servicii de baza în condițiile legii 258/2017.

În cazul transmiterii oricărui document asociat contractului dumneavoastră de finanțare, în original, către sediul nostru, fie pe durata contractului fie la finalul acestuia, compania vă folosi și transfera datele dumneavoastră către societăți partenere, în vederea generării unei comenzi de ridicare documente de către curier. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare îl constituie optimizarea fluxului de transmitere documente aferente contractului dumneavoastră de finanțare.

În cazul returnării unui vehicul ce face obiectul unui contract de leasing operațional, Porsche Mobility vă folosi și transfera datele dumneavoastră către societatea de asigurare aleasa conform opțiunii dumneavoastră. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare îl constituie optimizarea fluxului de analiza a daunelor la finalul contractului de finanțare.

În situația efectuării formalităților de transfer a dreptului de proprietate asupra autovehiculului, conform prevederilor legale în Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării în conformitate cu dispozițiile art 101 Cod fiscal, potrivit cărora este necesara înscrierea datelor de identificare ale persoanei vizate cumpărător în Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, Porsche Mobility/ Porsche Leasing vă prelucra și transfera datele dumneavoastră către organele fiscale locale pentru efectuarea înregistrărilor necesare. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este interesul legitim al Porsche Mobility/Porsche Leasing de a efectua formalitățile de înmatriculare/radiere a autovehiculului ce face obiectul vânzării.

Avem obligația legala de a prelucra și stoca datele dumneavoastră conform cerințelor de cunoaștere a clientelei prin aplicarea tuturor masurilor de identificare și verificare a identității clientului și a împuterniciților/ mandatarilor (daca este cazul), cât și în vederea identificării beneficiarului real și a calității acestora de persoana expusa public, precum și obligația legala de păstrare a documentației specifice de cunoaștere a clientelei conform legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

În acest sens, efectuam inclusiv o prelucrare automata a anumitor Date Personale, prin crearea unui profil de risc în acest sens. Scorul obținut că urmare a activității de profilare este unul din elementele avute în considerare în fundamentarea deciziei de intrare în relație contractuala cu dumneavoastră și a stabilirii categoriei de masuri de cunoașterea clientelei aplicabile, fară a fi însă un criteriu exclusiv de respingere a solicitării dumneavoastră. În acest scop, vom folosi atât informații obținute direct de la dumneavoastră, cât și informații obținute independent din surse terțe (cum ar fi, de exemplu, autorități publice sau servicii de punere la dispoziție a unor informații specializate - verificarea datelor clientului în aplicația World Check, aplicație on-line ce conține baze de date cu teroriști, persoane suspecte de finanțare a terorismului, de spălare banilor, evaziune fiscala, persoane expuse politic și entități cu risc ridicat, baze de date actualizate permanent ale ONU, OFAC, FATF și UE). Temeiul juridic al acestor operațiuni de prelucrare este interesul nostru legitim, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale de aplicare a masurilor de cunoaștere a clientelei și prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și în vederea protejării reputației și a păstrării încrederii tuturor participanților implicați în serviciile oferite de Companie.

În cazul în care dețineți un cont curent la noi, prelucram datele dumneavoastră și pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Porsche Bank în ceea ce privește monitorizarea tranzacțiilor, în vederea detectării și raportării tranzacțiilor de plata neautorizate sau frauduloase. În acest sens, Porsche Bank efectuează inclusiv o prelucrare automata a anumitor Date Personale ale clienților (ex. comportamentul anormal pornind de la modelul tranzacțional bazat pe istoricul de plati al Clientului, locația plătitorului și/ sau a beneficiatului, utilizarea unor instrumente de plata anormale fata de modelul tranzacțional al clientului) prin crearea unui profil de risc al tranzacțiilor. Scorul obținut că urmare a activității de profilare este unul din elementele avute în considerare în fundamentarea deciziei de acceptarea tranzacției și a stabilirii categoriei de masuri aplicabile, fară a fi însă un criteriu exclusiv de respingere a tranzacției. Temeiul juridic al acestor operațiuni de prelucrare este interesul legitim al Porsche Bank, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale de monitorizare a tranzacțiilor în vederea detectării și raportării tranzacțiilor de plata neautorizate sau frauduloase.

De asemenea, în cazul în care dețineți un cont curent la noi, prelucram datele dumneavoastră personale și pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Porsche Bank în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal, cu scopul diminuării fraudei și a evaziunii fiscale transfrontaliere, conform Codului de Procedura Fiscala (FATCA - The US Foreign Account Tax Compliance Act, CRS - Common Reporting Standard). Datele colectate în acest scop de către Porsche Bank și transferate către autoritățile fiscale romane competente, acestea din urma transferandu-le către autoritățile fiscale competente din statele relevante, sunt obținute direct de la dumneavoastră prin formularul Declarație de rezidenta fiscala pentru persoane fizice atașat solicitării de deschidere de cont, sau Certificat al statusului beneficiarului real în scopul impozitării la sursa și raportării, atunci când este aplicabil.

În același timp, tot pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale de documentare și păstrare, datele dumneavoastră sunt prelucrate și: în scopuri de gestiune financiar-contabila, conform legislației fiscale; în scopuri de audit intern, audit extern sau audit financiar; în scopuri de raportare către instituțiile și autoritățile statului, conform legislației speciale aplicabile, inclusiv pentru îndeplinirea activităților aferente controalelor autorităților (ex. ANAF, ANPC, BNR, ANSPDCP, etc.) conform reglementarilor în vigoare și/ sau răspuns la solicitările venite din partea autorităților, pentru administrarea popririlor și sechestrelor, conform Codului de Procedura Civila și Penala, în scopuri de asigurare a continuității afacerii, a masurilor de securitate a datelor în sisteme (inclusiv stocare bazelor de date și a bazelor de back-up) precum și pentru păstrarea, depozitarea și arhivarea documentelor, precum și a securității fizice în incintele noastre, prin camerele video amplasate în sediul nostru pentru a asigura monitorizarea, securitatea și paza persoanelor, spatiilor și bunurilor conform cerințelor Legii 333/2003.

Pentru analiza cererii dumneavoastră de finanțare, cât și pentru emiterea ofertei de prima pentru poliță de asigurare, necesare în vederea acordării produselor și/ sau serviciilor solicitate de dumneavoastră, vă prelucram datele personale inclusiv prin activități de creare de profiluri. În acest sens, efectuam o prelucrare automata a anumitor date personale ale dumneavoastră, prin crearea unui profil de risc, necesar, după caz, în scopul evaluării capacității dumneavoastră financiare și a comportamentului de plata în situația unei solicitări de finanțare prin leasing sau credit, respectiv a istoricului rutier și a comportamentului în trafic, în cazul solicitării unei polițe de asigurare. Scorul obținut că urmare a activității de creare de profiluri este unul dintre elementele luate în considerare în fundamentarea deciziei noastre de acordare a serviciilor, fară a constitui însă un criteriu exclusiv de respingere a cererii dumneavoastră.

În acest caz, prelucrarea are la baza interesul nostru legitim de a minimiza riscul de credit prin finanțarea unor clienți solvabili, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale de evaluare a capacității de rambursare și îndeplinire a cerințelor prudentiale (în cazul contractelor de leasing sau de credit) sau de a acoperi în mod prudent potențialele riscuri generate de istoricul rutier al clienților (în cazul contractelor de asigurare).

În acest sens, înainte de încheierea contractului de finanțare, cât și pe parcursul derulării acestuia, Porsche Bank și Porsche Leasing vor avea în vedere îndeplinirea obligațiilor legale ce le revin privind evaluarea capacității de rambursare a debitorilor și îndeplinirea cerințelor prudentiale privind diminuarea riscului de credit, prin consultarea bazei de date a Centralei Riscului de Credit (CRC) în baza consimțământului dumneavoastră, în situația în care acest consimțământ a fost acordat.

În cazul solicitărilor de finanțare aferente persoanelor fizice, pentru evaluarea capacității dumneavoastră de rambursare, Porsche Bank și Porsche Leasing vor folosi atât informații obținute direct de la dumneavoastră, cât și informații obținute independent din surse terțe (cum ar fi, de exemplu, autorități publice sau servicii de punere la dispoziție a unor informații specializate), cum ar fi interogarea directa a informațiilor de natura fiscala privind veniturile realizate în evidentele ANAF, în scopul inițierii sau derulării relațiilor contractuale în acord cu cerințele prudentiale aplicabile instituției de credit și a fluidizării procesului operațional de creditare, că urmare a simplificării documentației solicitate aplicantului, în baza consimțământului dumneavoastră, în cazul în care acest consimțământ a fost acordat.

De asemenea, pentru îndeplinirea obligației legale ce îi revine în ceea ce privește evaluarea capacității dumneavoastră de rambursare a finanțării, înainte de încheierea contractului de credit / leasing și pe parcursul derulării acestuia, Porsche Bank și Porsche Leasing prelucrează datele dumneavoastră prin transmiterea și consultarea Datelor Personale și a altor informații către Biroul de Credit S.A.. Temeiul juridic al acestei prelucrări este interesului legitim al Porsche Bank, Porsche Leasing și al Biroului de Credit pentru desfășurarea unei activități de creditare responsabile, în condițiile protejării, facilitării accesului la creditare și prevenirii îndatoririi excesive a persoanelor vizate, respectării cadrului legal referitor la evaluarea bonității și la reducerea riscului de creditare, precum și prevenirii utilizării sistemului financiar - bancar pentru desfășurarea unor activități contrare legii.

Pentru detalii privind categoriile de date cu caracter personal prelucrate în sistemul Biroului de Credit puteți consulta pagina web a Biroului de Credit ( www.birouldecredit.ro), secțiunile Întrebări frecvente și/ sau Cadru legal / Informare privind prelucrarea datelor la Biroul de Credit.

În baza interesului nostru legitim de a respecta cerințele de raportare și de aprobare a finanțărilor impuse de Grup, prelucram datele dumneavoastră pentru întocmirea și furnizarea de rapoarte către Grupul din care facem parte, în Romania și în Austria, în scopuri administrative, de consolidare a raportărilor contabile, de gestionare a expunerilor și de monitoirzare a riscurilor la nivel de Grup, precum și pentru aprobarea anumitor facilitați de finanțare conform matricei de competente, daca este necesar conform politicilor noastre interne.

Dacă este necesar, prelucram datele dumneavoastră personale în vederea colectării debitelor, recuperării creanțelor și executării silite a sumelor datorate și în vederea exercitării sau apărării oricăror drepturi și interese legale ale companiilor Porsche Finance Group, precum și în scopul prevenirii și combaterii fraudei. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este interesul nostru legitim de a ne valorifica drepturile pe care le avem rezultate din relațiile contractuale cu clienții noștri, precum și de a avea implementat un mecanism eficient pentru identificarea și prevenirea eventualelor fraude comise de Client.

De asemenea, prelucram datele dumneavoastră personale și pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor furnizate și pentru adaptarea continua a acestora la nevoile clientelei sau la cerințele de reglementare, prin optimizarea fluxurilor și a reglementarilor interne, analiza statistica și segmentarea clienților, proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor IT. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este interesul nostru legitim în contextul desfășurării obiectului de activitate.

Daca doriți să participați la programele noastre de loializare pentru clienții activi, la diverse concursuri și tombole, la studii de satisfacție privind serviciile contractate, să primiti pe e-mail buletine informative (de tip newsletter) sau diverse materiale promoționale prin posta, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră expres pentru a vă putea prelucra datele cu acest scop.

În cazul în care ni l-ați acordat, sunteți îndreptățit să vă retrageți acest consimțământul oricând, pentru una sau pentru toate operațiunile de prelucrare prezentate de mai sus, fară a indica vreun motiv, printr-o cerere scrisa, astfel:

 • prin e-mail la adresa: protectiadatelor.pfg@porsche.ro
 • prin posta/curier la următoarea adresa: Bulevardul Pipera nr. 2, clădirea Porsche, cod postal 077190, Voluntari
 • prin depunere la sediul companiilor Porsche Finance Group, la recepție, la adresa Bulevardul Pipera nr. 2, clădirea Porsche, cod postal 077190, Voluntari
 • prin intermediul aplicațiilor de Internet Banking (IB) sau Customer Information System (CIS), pentru utilizatorii acestor aplicații.

În anumite cazuri concrete, cu stricta respectare a drepturilor și libertăților persoanelor, și doar în situația în care nu v-ați opus în mod expres unei prelucrări cu acest scop, vă putem transmite comunicări comerciale și în temeiul interesului nostru legitim de a promova produse și servicii similare celor pe care le dețineți deja la noi sau pentru evaluarea calității serviciilor oferite de terții împuterniciți ce acționează în relația cu dumneavoastră, în numele și pe seama noastră.

De asemenea, în cazul furnizării serviicilor la distanta, înregistram comunicările prin canale digitale (ex. fax, email, Online Banking) și apelurile și convorbirile telefonice realizate prin intermediul Call Center-ului Porsche Finance Group, în scopul eficientizării și îmbunătățirii serviciilor acordate, precum și al executării în condiții optime a contractelor, respectiv al realizării tranzacțiilor telefonice și online. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este consimțământul dumneavoastră.

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare enumerate, datele dumneavoastră sunt transmise următorilor destinatari:

■ către furnizorii noștri de servicii, care acționează în calitate de persoane împuternicite de operator, și strict în baza instrucțiunilor documentate primite de la noi. Lista cu furnizorii noștri se actualizează periodic, ori de cate ori intervin modificări în componenta sa.

Lista furnizorilor noștri (187 KB)

Dacă este cazul, datele dumneavoastră pot fi transmise și către următorii destinatari/ categorii de destinatari, pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, pentru realizarea intereselor legitime privind recuperarea creanțelor sau exercitarea și apărarea drepturilor și intereselor noastre, sau daca avem consimțământul dumneavoastră, după cum urmează:

■ Biroul de Credit S.A. - De ce: Transmitere, prelucrare și consultare a informațiilor la Biroul de Credit, în baza interesului legitim al Porsche Bank, Porsche Leasing și al Biroului de Credit pentru desfășurarea unei activități de creditare responsabile, în condițiile protejării, facilitării accesului la creditare și prevenirii îndatoririi excesive a persoanelor vizate. În același scop, datele cu caracter personal înregistrate în Sistemul Biroului de Credit sunt dezvăluite și către celelalte companii care au calitatea de Participanți, la cerere.

Datele cu caracter personal prelucrate în Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvăluite terților, cu excepția autorităților și instituțiilor publice, conform competentelor acestora și legislației aplicabile, cum ar fi: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Banca Națională a României (BNR), Autoritatea Națională de Integritate (ANI), instanțe judecătorești, notari publici, executori judecătorești, organe de cercetare penala.

■ Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscala (ANAF) - De ce: Consultare și prelucrare informații existente în evidentele ANAF, în baza consimțământului dumneavoastră. Totodată, pentru raportare zilnica, în baza obligației legale a Porsche Bank, conform Codului de procedura fiscala .

■ Centrala Riscului de Credit - CRC (Banca Națională A României) - De ce:

(1) pentru respectarea obligației legale a Porsche Bank și Porsche Leasing, că persoane declarante, de a raporta informația de risc de credit. Informația de risc de credit (datele de identificare ale unui debitor și expunerea persoanelor declarante fata de acesta) se prelucrează și se difuzează de către CRC și către celelalte persoane declarante, la cerere; (2) pentru a primi orice informații de risc bancar înregistrate pe numele dumneavoastră, în baza consimțământului dumneavoastră.

■ Autoritățile fiscale române competente, acestea din urma transferandu-le către autoritățile fiscale competente din statele relevante - De ce: Pentru respectarea obligațiilor legale conform Codului de Procedura Fiscala (FATCA - The US Foreign Account Tax Compliance Act, CRS - Common Reporting Standard).

■ Terțe părți - operatori asociați (ex. agenții de colectare debite / recuperare a creanțelor, avocați, evaluatori autorizați, consultanți, notari publici, executori judecătorești, etc) și autorități (cum ar fi poliție, parchet, instanțele judecătorești, organe fiscale locale etc.) - De ce: În caz de nevoie, în vederea exercitării și apărării oricăror drepturi și interese legale ale companiilor Porsche Finance Group.

■ Alte terțe părți - instituții și autorități publice și private din Romania (ex. Banca Națională a României, Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Centrala Riscurilor de Credit, Biroul de Credit, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, etc.) și din străinătate (ex. Comisia Europeana, autorități fiscale) - De ce: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale companiilor Porsche Finance Group,

■ Sisteme de compensare sau decontare (ex. Transfond S.A., sisteme de bănci corespondente, entităţi care să asigure transferul fondurilor în străinătate - SWIFT), și implicit către Beneficiar și banca Beneficiarului - De ce: Pentru executarea instrucțiunilor de plata și pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind compensarea automata a plaților comerciale interbancare;

■ Prestatori de Servicii de Plata Terti, în calitate de operatori independenți - De ce: În vederea îndeplinirii obligației legale a Porsche Bank de a le oferi acces la conturile de plati accesibile online ale Clientului, în baza consimțământului acestuia. Informarea clientului privind prelucrarea datelor de către Prestatorul de Servicii de plata Terț este în responsabilitatea exclusiva a acestuia, în calitate de operator independent.

■ Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare - De ce: în vederea înregistrării drepturilor și intereselor legale ale Porsche Bank și Porsche Leasing privind garanțiile constituite în favoarea noastră prin contract

■ Societatea de asigurare aleasa conform opțiunii Clientului exprimata în cerere, - De ce: Pentru inițierea și executarea contractului de asigurare, inclusiv pentru determinarea avariilor produse asupra autovehiculului, la finalul contractului de leasing operațional.

■ Grup, în Romania și Austria - De ce: Obligații de raportare și audit intern, precum și pentru aprobarea unor facilitați de finanțare, daca este cazul.

■ Entitățile din Porsche Finance Group Romania - De ce: (1) Pentru partajarea unei baze de date comune de clienți, având că efect eficientizarea proceselor operaționale și îmbunătățirea experienței pentru clienți prin soluționarea mai rapida, unitara a solicitărilor), în baza interesului legitim al acestora. Fiecare entitate va accesa și prelucra datele respective doar în baza unei relații contractuale directe cu dumneavoastră și doar pentru scopurile proprii de prelucrare; (2) În vederea contactarii pentru scopuri de marketing similare, în baza consimțământului dumneavoastră, în situația în care acest consimțământ este acordat.

Toate transferurile de date menționate mai sus se realizează cu respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în special principiul minimizării datelor personale - transmitem către terțele părți doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor menționate.

În general, în cadrul activităților de prelucrare detaliate mai sus, Datele personale sunt transferate către entități din Uniunea Europeana. Totuși, în situația în care activitatea de prelucrare necesita transferul datelor către un terț sau organizație internațională din afara UE, aplicam garanții adecvate conform cerințelor art. 44-49 din GDPR (ex. pentru transferurile de date către SUA în cadrul operațiunilor procesate prin SWIFT sau pentru raportările către autoritățile fiscale din SUA, potrivit FATCA, pentru rezidendentii acestui stat).

Păstram datele dumneavoastră doar pe durata și în măsură în care este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau daca exista o obligație legala în acest sens. Pentru scopurile de prelucrare bazate pe consimțământul dumneavoastră, datele vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului.

În cazul în care ați depus o cerere de finanțare pentru încheierea unui contract de leasing sau o cerere de credit, dar din diverse motive contractul solicitat nu s-a încheiat, datele dumneavoastră vor fi șterse din bazele noastre de date după o perioada de 30 de zile de la data înregistrării rezoluției finale privind cererea respectiva; totuși, conform cerințelor ANAF, pentru aceste cazuri, documentul Acordul privind interogarea și prelucrarea informațiilor în bazele de date ANAF se vă arhiva pentru o perioada de minim 1 (unu) an de la data semnării.

Daca am încheiat un contract cu dumneavoastră (de leasing, de credit, de asigurare, de cont curent și/ sau produse atașate etc.), atunci vom respecta obligațiile legale de păstrare a datelor și documentației relevante, după cum urmează:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale de documentare și de păstrare conform legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, vom pastra datele pentru o perioada de 5 (cinci) ani de la încetarea relațiilor contractuale cu dumneaoastra.
 • datele personale ale clienților noștri care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiara se păstrează în arhivele companiilor Porsche Finance Group timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității..
 • în cazul polițelor de asigurare și a dosarelor de daună, vom păstra datele dumneavoastră, împreună cu evidentele tehnice și evidentele contabile aferente, timp de 10 ani de la data expirării poliței, respectiv finalizării dosarului de dauna, conform obligațiilor legale de arhivare ale asigurătorilor.
 • în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale, datele dumneavoastră necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție.

În cazul datelor prelucrate în Sistemul Biroului de Credit, Datele Personale sunt stocate și dezvăluite Participanților timp de 4 ani de la data actualizării, cu excepția situației în care ați renunțat la cererea de credit sau nu vi s-a acordat creditul, caz în care Datele Personale sunt stocate și dezvăluite Participanților pentru o perioadă de 6 luni.

După expirarea termenelor de mai sus, datele personale se șterg și/sau se distrug definitiv din evidentele/bazele de date.


Dreptul la informare:
dreptul dumneavoastră de a primi informații privind operațiunile de prelucrare efectuate de către noi asupra datelor dumneavoastră. Respectarea acestui drept se realizează prin prezenta informare;


Dreptul de acces:
dreptul dumneavoastră de a obține din partea noastră o confirmare daca prelucram sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la furnizarea de informații specifice privind prelucrarea lor;Dreptul la rectificare:
dreptul dumneavoastră de a obține de la noi, fară întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care vă privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;Dreptul la ștergerea datelor:
dreptul dumneavoastră de a obține, fară întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în măsură în care sunt îndeplinite următoarele condiții prevăzute de GDPR: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către noi; (îi) vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) vă opuneți prelucrărilor de date personale efectuate de noi. Vă puteți opune doar prelucrărilor care au că temei legal realizarea intereselor noastre legitime, pentru care noi nu avem interese și motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal de către noi; (v) datele dumneavoastră trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine;Dreptul la restrictionarea prelucrărilor:
dreptul dumneavoastră de a obține restrictionarea prelucrărilor ulterioare în oricare din următoarele situații prevăzute de GDPR: (i) contestați exactitatea datelor pe care noi le prelucram. Prelucrarea vă fi restrictionata pentru o perioada care ne vă permite să verificam exactitatea datelor contestate; (îi) Prelucrarea datelor de către noi este ilegala, iar dumneavoastră nu doriți ștergerea datelor, ci doar solicitați restrictionarea utilizării lor de către noi; (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) vă opuneți prelucrării. În aceasta situație, prelucrarea vă fi restrictionata pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră. În cazul în care ați obținut restrictionarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către noi înainte de ridicarea restricției de prelucrare.Dreptul la portabilitatea datelor:
dreptul dumneavoastră de a primi de la noi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat direct, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate.
Dreptul la opoziție:
dreptul dumneavoastră de a vă opune, din motive legate de situația particulara în care vă aflați, prelucrării efectuate de noi având că temei juridic realizarea intereselor noastre legitime.

Daca vă veți opune unor astfel de prelucrări, noi nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care vom putea demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifica prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automata care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dumneavoastră, cum ar fi comportamentul de plata, situația financiara, comportamentul în trafic etc.), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativa.


Pentru a da curs solicitărilor de mai sus, vom putea cere informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea dumneavoastră. După identificarea dumneavoastră, vă vom furniza un răspuns la solicitarea transmisa în vederea exercitării drepturilor de mai sus, în termen de cel mult o luna de la data primirii cererii.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteți trimite o cerere scrisa:prin e-mail la adresa: protectiadatelor.pfg@porsche.ro


prin posta/curier la următoarea adresa: Bulevardul Pipera nr. 2, clădirea Porsche, cod postal 077190, Voluntari


prin depunere la sediul companiilor Porsche Finance Group, la recepție, la adresa Bulevardul Pipera nr. 2, clădirea Porsche, cod postal 077190, Voluntari.


În privință exercitării drepturilor de mai sus în relația cu Biroul de Credit, vă puteți exercita aceste drepturi astfel: (i) dreptul de acces la
date, printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta la Biroul de Credit, sau prin accesarea în mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau prin contactarea directa a Participanților Porsche Bank și Porsche Leasing (în calitate de creditor sau potențial creditor), prin modalitățile menționate mai sus.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, Romania, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Nu în ultimul rand, pentru orice întrebări privind informațiile cuprinse în prezenta Informare, vă puteți adresa Responsabilului cu Protecția Datelor desemnat de noi, la adresa de e-mail: protectiadatelor.pfg@porsche.ro


Pentru informații referitoare la prelucrarea datelor în Sistemul Biroului de Credit, vă puteți adresa la adresa de e-mail: rpd@birouldecredit.ro .Protecția datelor pe pagina noastră web

Protejarea intereselor dumneavoastră private în timpul utilizării paginii noastre web reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informam, în continuare, în detaliu, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul acestui mijloc de interacțiune. Responsabile pentru protecția datelor cu privire la aceasta pagina web sunt companiile Porsche Finance Group, respectiv: Porsche Bank Romania SA, Porsche Leasing Romania IFN SA, Porsche Mobility SRL, Porsche Broker de Asigurare S.R.L. și Porsche Versicherungs AG Salzburg - Sucursala Romania. Atunci când prelucram date cu caracter personal, respectăm cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Ne rezervăm dreptul de a utiliza date personale și date anonimizate, care fac obiectul drepturilor persoanelor vizate, în limitele premise de legislația în vigoare, după cum este detaliat mai jos.

Prezenta informare privind protecția datelor se aplică doar pentru paginile web https://www.porschefinance.ro/ și www.managementdeflote.ro, precum și pentru subdomeniile aferente, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terti. Vă rugam să verificați politicile și informările privind protecția datelor aferente paginilor web controlate sau operate de către terti, deoarece acestea nu se afla sub controlul nostru și nu ne asumam răspunderea pentru conținutul și pentru masurile lor privind protecția datelor.

Securitatea datelor

Pentru protecția datelor dumneavoastră pe pagina noastră web, am luat masuri tehnice și organizatorice pentru a le proteja în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Masurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii actuale. În caz de încălcare a securității datelor dumneavoastră, vă vom notifica în măsură în care încălcarea de securitate se dovedește a expune drepturile și libertățile dumneavoastră la un nivel ridicat de risc.

În situația în care dețineți o parola care să vă permită accesul în aplicațiile noastre, sunteți responsabil pentru păstrarea securității și confidentialitatii acestei parole.

Utilizarea de către minori

A se avea în vedere faptul că toate instrumentele de procesare date pot fi utilizate exclusiv de către persoane cu vârstă de peste 14 ani. Utilizarea sistemelor și instrumentelor de procesare date personale de către utilizatori sub aceasta vârstă este interzisa fară consimțământul părintelui sau tutorelui legal. În cazul în care astfel de procesări de date au loc, vom opri accesul și procesarea lor imediat ce luam la cunoștință de o astfel de situație.

Securitatea datelor

Datele furnizate de dumneavoastră

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date personale prin intermediul paginii noastre web, vă rugam să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră în formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile pentru care au fost transmise sau în scopul procesării unei solicitări de contact, pentru încheierea și executarea unui contract, respectiv pentru efectuarea demersurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră.

În cazul în care, la utilizarea unui serviciu oferit, vi se solicita introducerea datelor dumneavoastră personale, este exclusa corelarea datelor dumneavoastră personale cu datele din protocolul de accesări, prin intermediul adresei IP (colectata oricum în forma anonimizata), în scopul realizării unui profil de utilizator cu date personale.

Datele colectate de noi

Daca vizitați pagina noastră web, datele sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați Politica de Cookie.

Porsche Bank Romania SA, Porsche Leasing Romania IFN SA, Porsche Mobility SRL, Porsche Broker de Asigurare S.R.L. si Porsche Versicherungs AG Salzburg - Sucursala Romania nu efectueaza toate prelucrarile datelor cu caracter personal prin aceasta pagina web in regim propriu, ci beneficiaza de sprijin de la parteneri specializati, si anume Porsche Informatik GmbH cu sediul in 5020 Salzburg, Vivid Planet Software GmbH cu sediul in 5302 Henndorf am Wallersee, care actioneaza pe baza comenzilor primite de la noi.

Partenerii nostri sunt atent selectati si asigura, prin masuri tehnice si organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastra conform prevederilor legale in vigoare privind protectia datelor si asigurarea respectarii drepturilor dumneavoastra. Partenerilor le este interzis sa utilizeze datele cu caracter personal la care au acces in baza imputernicirilor primite de la noi pentru scopuri proprii sau comerciale sau sa le transmita tertilor.

Solicitare de oferte

In cazul solicitarii de oferte catre dealeri pentru o anumita marca de masina, datele indicate de dumneavoastra in formularul Vreau oferta sunt prelucrate de noi in scopul procesarii cererii de solicitare oferte si pentru a va contacta in acest sens. In acest sens, datele indicate in formular sunt transmise respectivilor dealeri in scopurile mentionate mai sus.

 • Scop: efectuarea demersurilor in vederea incheierii unui contract, in baza solicitarii dumneavoastra.
 • Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar.

Solicitare generala

Indiferent daca sunteti sau nu clientul nostru, ne puteti adresa orice solicitare prin pagina noastra web, prin introducerea datelor dumneavoastra de contact in formularul Solicitare generala. Vom prelucra datele dumneavoastra in scopul solutionarii solicitarii dumneavoastra si pentru a va contacta in acest sens.

 • Scop: executarea contractului sau efectuarea demersurilor in vederea incheierii unui contract, in baza solicitarii dumneavoastra.
 • Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar.

Solicitare contactare rapida

Daca sunteti deja clientul nostru si doriti sa fiti contactat rapid cu privire la diverse aspecte privind executarea contractului incheiat cu noi (de exemplu, pentru a primi informatii generale privind contractul incheiat, pentru activarea serviciului de internet banking, pentru clarificari privind situatia platilor/facturilor etc.), puteti face acest lucru completand formularul Call me back - Formular contactare rapida, iar noi va vom contacta de indata pentru solutionarea solicitarii dumneavoastra.

 • Scop: executarea contractului sau efectuarea demersurilor in vederea incheierii unui contract, in baza solicitarii dumneavoastra.
 • Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar.

Propuneri si sugestii

Interesul nostru constant este de a oferi clientilor existenti sau potentiali produse de finantare si asigurare adaptate nevoilor acestora. De aceea, suntem interesati sa primim orice propuneri si sugestii ati avea privind produsele si serviciile noastre. Puteti face acest lucru prin completarea formularului Propuneri si sugestii, iar noi vom folosi datele dumneavoastra pentru analiza propunerii sau sugestiei primite si pentru a va contacta, daca este cazul.

 • Scop: efectuarea demersurilor in vederea incheierii unui contract, in baza solicitarii dumneavoastra.
 • Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar.

Sesizari asigurari

Puteti adresa in scris catre Porsche Asigurari sau Porsche Broker orice sesizari aveti privind polita CASCO sau RCA, prin completarea formularelor Sesizari CASCO (pentru Porsche Asigurari) si Sesizari CASCO sau RCA (pentru Porsche Broker). Vom prelucra datele dumneavoastra completate in formulare in scopul solutionarii sesizarii dumneavoastra si pentru a va contacta in acest sens.

 • Scop: executarea contractului, in baza solicitarii dumneavoastra.
 • Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar.

Solicitare asigurari auto pentru masini achizitionate cash

In cazul in care doriti o oferta de asigurare auto pentru o masina achizitionata cash, indiferent ca sunteti sau nu clientul nostru, ne puteti adresa o solicitare de oferta prin completarea formularului Oferta asigurari auto pentru masini achizitionare cash. Vom prelucra datele dumneavoastra completate in formular in scopul procesarii solicitarii si pentru a va contacta in vederea transmiterii unei oferte.

 • Scop: efectuarea demersurilor in vederea incheierii unui contract, in baza solicitarii dumneavoastra.
 • Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar.

Sesizari Porsche Bank si Porsche Leasing

Puteti adresa in scris catre Porsche Leasing sau Porsche Bank orice sesizari aveti privind contractele de leasing financiar sau credit, prin completarea formularelor Sesizare Porsche Leasing (pentru leasing financiar si credit) si Sesizare Porsche Bank (pentru credit). Vom prelucra datele dumneavoastra completate in formulare in scopul solutionarii sesizarii dumneavoastra si pentru a va contacta in acest sens.

Scop: executarea contractului, in baza solicitarii dumneavoastra.

Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar.

Anunta dauna online

Puteti notifica o dauna online catre Porsche Asigurari prin completarea formularului "Notificare dauna online" si atasarea documentelor necesare deschiderii dosarului de dauna (fotografiile autovehiculului variat, copiile actului de identitate si a permisului de conducere, Constatarea amiabila/ Proces verbal intocmit de Politie, alte documente ). Vom prelucra datele dumneavoastra completate in formulare in scopul solutionarii solicitarii dumneavoastra si pentru a va contacta in vederea programarii pentru constatarea avariilor.

 • Scop: executarea contractului, in baza solicitarii dumneavoastra.
 • Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar.

Cheama curier

Puteți solicita servicii de curierat la adresa dumneavoastră de domiciliu/sediu în vederea ridicării unor documente aferente contractului dumneavoastră de finanțare (de exemplu, documente cesiuni, cereri de despăgubire etc) pentru transmiterea către sediul nostru, prin completarea formularului "Cheamă curier".

Accesul la formular implica redirectionarea dumneavoastră din website-ul www.porschefinance.ro către www.plr.ro, spre pagina dedicata formularului.
Datele dumneavoastră, colectate din formular, vor fi transferate societăților noastre partenere în vederea prelucrării solicitării dumneavoastră și vor fi stocate în bazele noastre de date timp de 30 luni de la momentul completării și transmiterii formularului. Vom prelucra datele dumneavoastră completate în formular în scopul soluționării solicitării dumneavoastră și pentru a vă contacta prin intermediul partenerilor noștri în vederea ridicării documentelor. Scop: executarea contractului, în baza solicitării dumneavoastră. Consimțământ pentru procesare pe pagina web: este necesar.
Vă rugam să nu ne puneți la dispoziție, în cadrul documentelor transmise sau încărcate, categorii de date cu caracter special, cum ar fi, de exemplu, date cu privire la apartenență sindicala sau date cu privire la starea de sănătate.

Vom stoca datele dumneavoastra pentru o perioada de 30 (treizeci) de zile de la data colectarii, dupa care datele dumneavoastra vor fi sterse de pe pagina noastra web.

In calitate de persoana vizata conform prevederilor GDPR, drepturile privind protecta datelor personale descrise la sectiunea Drepturile dumneavoastra de mai sus se aplica integral, inclusiv pentru datele personale colectate si procesate prin intermediul paginilor web.

Actualizări ale politicii de protecția datelor

Versiune 07/Februarie 2022

Operatorul de date și Responsabilul cu Protecția Datelor


Porsche Leasing Romania IFN SA,

Porsche Bank Romania SA,

Porsche Mobility SRL,

Porsche Broker de Asigurare SRL

Porsche Versicherungs AG Salzburg - Sucursala Romania

Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche

077190, Voluntari, Ilfov
protectiadatelor.pfg@porsche.ro