Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin prezenta va informam despre prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si despre drepturile dumneavoastra conform Regulamentului (UE) 679/2016 – Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR), a Legii de punere in aplicare a prevederilor GDPR si a oricaror alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor

Informare privind prelucrarea datelor personale

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor dumneavoastra personale in aceasta aplicatie revine Porsche Bank Romania SA, in calitate de operator de date cu caracter personal, denumita in continuare Porsche Bank.

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare definite mai jos, prelucram atat datele cu caracter personal furnizate direct de catre client in momentul transmiterii solicitarii acestuia cat si alte date personale, care ne- au fost furnizate in mod voluntar de catre client sau pe care le detinem deja in cadrul unei relatii de afaceri existente. Prelucram, de asemenea, date obtinute de la terti (cum ar fi, de exemplu, autoritati publice sau servicii de punere la dispozitie a unor informatii specializate), precum si date pe care le generam singuri pe baza prelucrarii acestora. Aceste date pot fi incadrate de principiu in urmatoarele categorii:

■ Date de identificare: nume, prenume, sex, CNP, seria si numarul actului de identitate, data si locul nasterii, cetatenia, nationalitate etc.

■ Date de contact: adresa de domiciliu/de corespondenta, adresa de e-mail, numar de telefon fix, numar de telefon mobil etc.

■ Date contractuale aferente produselor si serviciilor (financiare) achizitionate, date privind identificarea produsului finantat (de ex. serii unice de identificare, dotari speciale) si a garantiilor furnizate

■ Date privind situatia profesionala: informatii referitoare la nivelul studiilor, profesie, ocupatia, numele angajatorului, natura activitatii proprii, functia publica detinuta, expunerea politica (daca este cazul);

■ Date privind situatia financiara: venituri, numarul cotractului individual de munca, numarul dosarului de pensie;

■ Date privind situatia familiala: stare civila, numar copii minori, tipul locuintei

■ Date privind bonitatea: obligatii lunare de plata, angajamente in sold, istoric si comportament de plata,

■ Date bancare: numar de cont (IBAN), detalii si/ sau istoric tranzactional, numar de card

■ Date de identificare si /sau utilizare a autovehiculului: numarul de inmatriculare, serie sasiu, etc

În anumite situații, în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare rezultate dintr-o solicitare a clientului, pe lângă datele sale personale, datele personale pe care le prelucram pot aparține și următoarelor categorii de persoane vizate: mandatari și/ sau reprezentanți legali sau convenționali ai clientului, persoane de contact ale clientului, împuterniciți sau utilizatori ai clientului, codebitori, garanți, beneficiari reali sau membri familiilor clienților, beneficiari ai polițelor de asigurare ale clientului, beneficiari ai operațiunilor de plati ale clientului, plătitori în conturile clienților, etc. Datele personale ale acestora sunt preluate din documentația de initiere și/ sau executare a relației contractuale cu clientul, Porsche Finance Group neavand posibilitatea practica de a asigura o informare directa a acestor persoane privind prelucrarea datelor lor personale. În acest caz, desi Porsche Finance Group nu va putea informa aceste persoane, datele cu caracter personal vor fi pastrate confidentiale sub temeiul secretului profesional si ramane in responsabilitatea clientului de a informa respectivele persoane vizate cu privire la furnizarea datelor acestora catre Porsche Finance Group și scopurile prelucrării datelor lor personale, în relația cu el.

Vă rugam să nu ne puneți la dispoziție în cadrul documentelor transmise categorii de date cu caracter special, cum ar fi, de exemplu, date cu privire la apartenență sindicala, date privind opiniile dumneavoastră politice sau convingerile religioase, date cu privire la starea de sănătate etc.


De ce prelucram datele dumneavoastră și ce temeiuri juridice avem?

De ce prelucrăm datele dumneavoastră și ce temeiuri juridice avem?

Cum ar fi, de exemplu: emiterea unei oferte, procesarea unei solicitari de finantare sau a unei cereri de deschidere de cont, finantarea autovehiculelor in cadrul unor contracte de credit, facilitarea accesului la servicii de asigurare, deschiderea si administrarea de conturi curente, de depozit sau de garantii, furnizarea de servicii de banca la distanta (de ex. internet banking, mobile banking sau Open Banking incepand cu 14 Septembrie 2019), furnizarea de servicii de incasari si plati.

In acest caz, prelucrarea are la baza executarea contractului la care dumneavoastra sunteti parte si /sau demersurile necesare in vederea incheierii contractului respectiv, la cererea dumneavoastra.

In cazul unei solicitari de credit, prelucram datele dumneavoastra personale si pentru intermedierea incheierii politei de asigurare prin Porsche Broker de Asigurare cu asiguratorul indicat conform solicitarii dumneavoastra, avand ca temei legal interesul legitim al Porsche Bank in vederea efectuarii de demersuri pentru initierea si executarea contractului de asigurare.

In cazul furnizarii conturilor de plati cu servicii de baza, in vederea indeplinirii obligatiei sale legale de a verifica daca indepliniti criteriilor legale de eligibilitate conform Legii 258/2017, Porsche Bank va folosi atat informatii obtinute direct de la dumneavoastra, prin declaratie pe proprie raspundere, cat si informatii obtinute independent din surse terte (cum ar fi, de exemplu, autoritati publice sau servicii de punere la dispozitie a unor informatii specializate). O optiune in acest sens ar fi interogarea directa a informatiilor de natura fiscala in evidentele ANAF, in scopul asigurarii unui mecanism adecvat care sa conduca la cresterea gradului de bancarizare a populatiei prin facilitarea accesului consumatorilor persoane fizice la un cont de plati cu servicii de baza, in baza consimtamantului dumneavoastra, acordat conform documentului Acord de consultare si prelucrare a informatiilor in bazele de date ANAF in scopul deschiderii unui cont de plati cu servicii de baza in conditiile legii 258/2017.

Operatiunilor de cont curent au ca temei juridic consimtamantul contractual al ordonatorului operatiunii, acordat prin transmiterea instructiunii valid autorizate de catre acesta catre Banca in vederea executarii tranzactiei la care respectivul este parte (ex. depunere/ retragere de numerar, incasari si plati in lei si valuta, schimburi valutare, colectare numerar, decontare instrumente de plata);

Incepand cu 14 Septembrie 2019, furnizarea accesului Prestatorilor de Servicii de Plata terti (eg. Prestatori de servicii de initiere a platii, Prestatori de servicii de informare cu privire la conturi) la conturile dumneavoastra de plata accesibile online, se va face exclusiv in baza si in limita autorizarii acordate acestora de catre dumneavoastra, prin consimtamant expres. Temeiul juridic al acestor activitati de prelucrare este obligatia legala a Porsche Bank, in calitate de prestator de servicii de plata care ofera servicii de administrare cont, de a furniza acces sau de a pune la dispoziția Prestatorului de Servicii de Plata Tert a tuturor informatiilor privind initierea si executarea operatiunii de plata / informatiile privind contul/urile de plata accesibile online pe care le gestioneaza, in baza autorizarii acordate de dumneavoastra, ca si client.

Avem obligația legala de a prelucra și stoca datele dumneavoastră conform cerințelor de cunoaștere a clientelei prin aplicarea tuturor masurilor de identificare și verificare a identității clientului și a împuterniciților/ mandatarilor (daca este cazul), cât și în vederea identificării beneficiarului real și a calității acestora de persoana expusa public, precum și obligația legala de păstrare a documentației specifice de cunoaștere a clientelei conform legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. De asemenea aceste obligații legale presupun luarea unor măsuri de verificare si actualizare a datelor de identificare la intervale regulate, cand vom solicita confirmarea datelor dvs. de identificare si verificarea documentelor de identificare.

În acest sens, efectuam inclusiv o prelucrare automata a anumitor Date Personale, prin crearea unui profil de risc în acest sens. Scorul obținut că urmare a activității de profilare este unul din elementele avute în considerare în fundamentarea deciziei de intrare în relație contractuala cu dumneavoastră și a stabilirii categoriei de masuri de cunoașterea clientelei aplicabile, fară a fi însă un criteriu exclusiv de respingere a solicitării dumneavoastră. În acest scop, vom folosi atât informații obținute direct de la dumneavoastră, cât și informații obținute independent din surse terțe (cum ar fi, de exemplu, autorități publice sau servicii de punere la dispoziție a unor informații specializate - verificarea datelor clientului în aplicația World Check, aplicație on-line ce conține baze de date cu teroriști, persoane suspecte de finanțare a terorismului, de spălare banilor, evaziune fiscala, persoane expuse politic și entități cu risc ridicat, baze de date actualizate permanent ale ONU, OFAC, FATF și UE). Temeiul juridic al acestor operațiuni de prelucrare este interesul nostru legitim, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale de aplicare a masurilor de cunoaștere a clientelei și prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și în vederea protejării reputației și a păstrării încrederii tuturor participanților implicați în serviciile oferite de Companie.

În cazul în care dețineți un cont curent la noi, prelucram datele dumneavoastră și pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Porsche Bank în ceea ce privește monitorizarea tranzacțiilor, în vederea detectării și raportării tranzacțiilor de plata neautorizate sau frauduloase. În acest sens, Porsche Bank efectuează inclusiv o prelucrare automata a anumitor Date Personale ale clienților (ex. comportamentul anormal pornind de la modelul tranzacțional bazat pe istoricul de plati al Clientului, locația plătitorului și/ sau a beneficiatului, utilizarea unor instrumente de plata anormale fata de modelul tranzacțional al clientului) prin crearea unui profil de risc al tranzacțiilor. Scorul obținut că urmare a activității de profilare este unul din elementele avute în considerare în fundamentarea deciziei de acceptarea tranzacției și a stabilirii categoriei de masuri aplicabile, fară a fi însă un criteriu exclusiv de respingere a tranzacției. Temeiul juridic al acestor operațiuni de prelucrare este interesul legitim al Porsche Bank, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale de monitorizare a tranzacțiilor în vederea detectării și raportării tranzacțiilor de plata neautorizate sau frauduloase.

De asemenea, în cazul în care dețineți un cont curent la noi, prelucram datele dumneavoastră personale și pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Porsche Bank în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal, cu scopul diminuării fraudei și a evaziunii fiscale transfrontaliere, conform Codului de Procedura Fiscala (FATCA - The US Foreign Account Tax Compliance Act, CRS - Common Reporting Standard). Datele colectate în acest scop de către Porsche Bank și transferate către autoritățile fiscale romane competente, acestea din urma transferandu-le către autoritățile fiscale competente din statele relevante, sunt obținute direct de la dumneavoastră prin formularul Declarație de rezidenta fiscala pentru persoane fizice atașat solicitării de deschidere de cont, sau Certificat al statusului beneficiarului real în scopul impozitării la sursa și raportării, atunci când este aplicabil.

În același timp, tot pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale de documentare și păstrare, datele dumneavoastră sunt prelucrate și: în scopuri de gestiune financiar-contabila, conform legislației fiscale; în scopuri de audit intern, audit extern sau audit financiar; în scopuri de raportare către instituțiile și autoritățile statului, conform legislației speciale aplicabile, inclusiv pentru îndeplinirea activităților aferente controalelor autorităților (ex. ANAF, ANPC, BNR, ANSPDCP, etc.) conform reglementarilor în vigoare și/ sau răspuns la solicitările venite din partea autorităților, pentru administrarea popririlor și sechestrelor, conform Codului de Procedura Civila și Penala, în scopuri de asigurare a continuității afacerii, a masurilor de securitate a datelor în sisteme (inclusiv stocare bazelor de date și a bazelor de back-up) precum și pentru păstrarea, depozitarea și arhivarea documentelor, precum și a securității fizice în incintele noastre, prin camerele video amplasate în sediul nostru pentru a asigura monitorizarea, securitatea și paza persoanelor, spatiilor și bunurilor conform cerințelor Legii 333/2003.


Pentru analiza cererii dumneavoastra de finantare, cat si pentru emiterea ofertei de prima pentru polita de asigurare, necesare in vederea acordarii produselor si/ sau serviciilor solicitate de dumneavoastra, va prelucram datele personale inclusiv prin activitati de creare de profiluri. In acest sens, efectuam o prelucrare automata a anumitor date personale ale dumneavoastra, prin crearea unui profil de risc, necesar, dupa caz, in scopul evaluarii capacitatii dumneavoastre financiare si a comportamentului de plata in situatia unei solicitari

de credit, respectiv a istoricului rutier si a comportamentului in trafic, in cazul solicitarii intermedierii politei de asigurare. Scorul obtinut ca urmare a activitatii de creare de profiluri este unul dintre elementele luate in considerare in fundamentarea deciziei noastre de acordare a serviciilor, fara a constitui insa un criteriu exclusiv de respingere a cererii dumneavoastra.

In acest caz, prelucrarea are la baza interesul nostru legitim de a minimiza riscul de credit prin finantarea unor clienti solvabili, in vederea indeplinirii obligatiilor legale de evaluare a capacitatii de rambursare si indeplinire a cerintelor prudentiale (in cazul contractelor de leasing sau de credit) sau de a acoperi in mod prudent potentialele riscuri generate de istoricul rutier al clientilor (in cazul contractelor de asigurare).

Pentru evaluarea capacitatii de rambursare Porsche Bank va folosi atat informatii obtinute direct de la dumneavoastra, cat si informatii obtinute independent din surse terte (cum ar fi, de exemplu, autoritati publice sau servicii de punere la dispozitie a unor informatii specializate), cum ar fi interogarea directa a informatiilor de natura fiscala privind veniturile realizate in evidentele ANAF, in scopul initierii sau derularii relatiilor contractuale in acord cu cerintele prudentiale aplicabile institutiei de credit si a fluidizarii procesului operational de creditare, ca urmare a simplificarii documentatiei solicitate aplicantului, in baza consimtamantului dumneavoastra acordat conform documentului Acord de consultare si prelucrare a informatiilor in bazele de date ANAF.

Pentru indeplinirea obligatiei legale a Porsche Bank in ceea ce priveste evaluarea capacitatii dumneavoastra de rambursare a creditului, inainte de incheierea contractului de credit si pe parcursul derularii acestuia, prelucram datele dumneavoastra prin transmiterea si consultarea Datelor Personale si a altor informatii catre Biroul de Credit S.A.. Temeiul juridic al acestei prelucrari este interesului legitim al Porsche Bank si al Biroului de Credit pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatoririi excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar – bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii.

Pentru detalii privind categoriile de date cu caracter personal prelucrate in sistemul Biroului de Credit puteti consulta pagina web a Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sectiunile Intrebari frecvente si/ sau Cadru legal / Informare privind prelucrarea datelor la Biroul de Credit

In baza interesului nostru legitim de a respecta cerintele de raportare si de aprobare a finantarilor impuse de Grup, prelucram datele dumneavoastra pentru intocmirea si furnizarea de rapoarte catre Grupul din care facem parte, in Romania si in Austria, in scopuri administrative, de consolidare a raportarilor contabile, de gestionare a expunerilor si de monitoirzare a riscurilor la nivel de Grup, precum si pentru aprobarea anumitor facilitati de finantare conform matricei de competente, daca este necesar conform politicilor noastre interne.

Daca este necesar, prelucram datele dumneavoastra personale in vederea colecatrii debitelor, recuperării creanțelor si executarii silite a sumelor datorate și în vederea exercitării sau apărării oricăror drepturi și interese legale ale Porsche Bank, precum și în scopul prevenirii și combaterii fraudei. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este interesul nostru legitim de a ne valorifica drepturile pe care le avem rezultate din relatiile contractuale cu clientii nostri, precum și de a avea implementat un mecanism eficient pentru identificarea și prevenirea eventualelor fraude comise de Client.

De asemenea, prelucram datele dumneavoastra personale si pentru imbunatatirea produselor si serviciilor furnizate si pentru adaptarea continua a acestora la nevoile clientelei sau la cerintele de reglementare, prin optimizarea fluxurilor si a reglementarilor interne, analiza statistica si segmentarea clientilor, proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor IT. Temeiul juridic pentru aceste operatiuni de prelucrare este interesul legitim al Porsche Bank in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate.

Vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru gestionarea solicitărilor, reclamațiilor, sugestiilor pe care ni le transmiteti, când ne vom întemeia pe interesul legitim al Porsche Finance Group, in scopul de a îmbunătăți modul în care ne desfășurăm activitatea și de a documenta interacțiunile noastre cu dumneavoastra.

Daca doriti sa participati la programele noastre de loializare pentru clientii activi, la diverse concursuri si tombole, la studii de satisfactie privind serviciile contractate, sa primiti pe e-mail buletine informative (de tip newsletter) sau diverse materiale promotionale prin posta, avem nevoie de consimtamantul dumneavoastra expres pentru a va putea prelucra datele cu acest scop.

In cazul in care ni l-ati acordat, sunteti indreptatit sa va retrageti acest consimtamantul oricand, pentru una sau pentru toate operatiunile de prelucrare prezentate de mai sus, fara a indica vreun motiv, printr-o cerere scrisa, astfel:

(i) prin e-mail la adresa: protectiadatelor.pfg@porsche.ro sau

(ii) prin posta/curier la urmatoarea adresa: Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank, cod postal 077190, Voluntari, sau

(iii) direct prin depunere la sediul Porsche Bank, la receptie, la adresa Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank, cod postal 077190, Voluntari sau

(iv) prin intermediul aplicatiei de Internet Banking (IB), pentru utilizatorii acestor aplicatii.

In anumite cazuri concrete, cu stricta respectare a drepturilor si libertatilor persoanelor, si doar in situatia in care nu v-ati opus in mod expres unei prelucrari cu acest scop, Porsche Bank va poate transmite comunicari comerciale si in temeiul interesului sau legitim de a promova produse si servicii similare celor pe care le detineti deja la noi sau pentru evaluarea calitatii serviciilor oferite de tertii imputerniciti ce actioneaza in relatia cu dumneavoastra, in numele si pe seama Porsche Bank.

De asemenea, in cazul furnizarii serviicilor la distanta, inregistram comunicarile prin canale digitale (ex. fax, email, Online Banking) si a apelurilor si convorbirilor telefonice realizate prin intermediul Call Center-ului Bancii, in scopul eficientizarii si imbunatatirii serviciilor acordate, precum si al executarii in conditii optime a contractelor, respectiv al realizarii tranzactiilor telefonice si online. Temeiul juridc pentru aceste operatiuni de prelucrare este consimtamantul dumneavoastra.

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare enumerate, datele dumneavoastră sunt transmise următorilor destinatari:

către furnizorii noștri de servicii, care acționează în calitate de persoane împuternicite de operator, și strict în baza instrucțiunilor documentate primite de la noi. Lista cu furnizorii noștri se actualizează periodic, ori de cate ori intervin modificări în componenta sa.

Dacă este cazul, datele dumneavoastră pot fi transmise și către următorii destinatari/ categorii de destinatari, pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, pentru realizarea intereselor legitime privind recuperarea creanțelor sau exercitarea și apărarea drepturilor și intereselor noastre, sau daca avem consimțământul dumneavoastră, după cum urmează:

Biroul de Credit S.A. - De ce: Transmitere, prelucrare și consultare a informațiilor la Biroul de Credit, în baza interesului legitim al Porsche Bank, Porsche Leasing și al Biroului de Credit pentru desfășurarea unei activități de creditare responsabile, în condițiile protejării, facilitării accesului la creditare și prevenirii îndatoririi excesive a persoanelor vizate. În același scop, datele cu caracter personal înregistrate în Sistemul Biroului de Credit sunt dezvăluite și către celelalte companii care au calitatea de Participanți, la cerere.

Datele cu caracter personal prelucrate în Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvăluite terților, cu excepția autorităților și instituțiilor publice, conform competentelor acestora și legislației aplicabile, cum ar fi: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Banca Națională a României (BNR), Autoritatea Națională de Integritate (ANI), instanțe judecătorești, notari publici, executori judecătorești, organe de cercetare penala.

Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscala (ANAF) - De ce: Consultare și prelucrare informații existente în evidentele ANAF, în baza consimțământului dumneavoastră. Totodată, pentru raportare zilnica, în baza obligației legale a Porsche Bank, conform Codului de procedura fiscala .

Centrala Riscului de Credit - CRC (Banca Națională A României) - De ce:

(1) pentru respectarea obligației legale a Porsche Bank și Porsche Leasing, că persoane declarante, de a raporta informația de risc de credit. Informația de risc de credit (datele de identificare ale unui debitor și expunerea persoanelor declarante fata de acesta) se prelucrează și se difuzează de către CRC și către celelalte persoane declarante, la cerere; (2) pentru a primi orice informații de risc bancar înregistrate pe numele dumneavoastră, în baza consimțământului dumneavoastră.

Autoritățile fiscale române competente, acestea din urma transferandu-le către autoritățile fiscale competente din statele relevante - De ce: Pentru respectarea obligațiilor legale conform Codului de Procedura Fiscala (FATCA - The US Foreign Account Tax Compliance Act, CRS - Common Reporting Standard).

Furnizorii de servicii implicati in procesul de actualizare a datelor de identificare.

Terțe părți - operatori asociați (ex. agenții de colectare debite / recuperare a creanțelor, avocați, evaluatori autorizați, consultanți, notari publici, executori judecătorești, etc) și autorități (cum ar fi poliție, parchet, instanțele judecătorești, organe fiscale locale etc.) - De ce: În caz de nevoie, în vederea exercitării și apărării oricăror drepturi și interese legale ale companiilor Porsche Finance Group.

Alte terțe părți - instituții și autorități publice și private din Romania (ex. Banca Națională a României, Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Centrala Riscurilor de Credit, Biroul de Credit, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, etc.) și din străinătate (ex. Comisia Europeana, autorități fiscale) - De ce: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale companiilor Porsche Finance Group,

Sisteme de compensare sau decontare (ex. Transfond S.A., sisteme de bănci corespondente, entităţi care să asigure transferul fondurilor în străinătate - SWIFT), și implicit către Beneficiar și banca Beneficiarului - De ce: Pentru executarea instrucțiunilor de plata și pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind compensarea automata a plaților comerciale interbancare;

Prestatori de Servicii de Plata Terti, în calitate de operatori independenți - De ce: În vederea îndeplinirii obligației legale a Porsche Bank de a le oferi acces la conturile de plati accesibile online ale Clientului, în baza consimțământului acestuia. Informarea clientului privind prelucrarea datelor de către Prestatorul de Servicii de plata Terț este în responsabilitatea exclusiva a acestuia, în calitate de operator independent.

Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare - De ce: în vederea înregistrării drepturilor și intereselor legale ale Porsche Bank și Porsche Leasing privind garanțiile constituite în favoarea noastră prin contract

Societatea de asigurare aleasa conform opțiunii Clientului exprimata în cerere, - De ce: Pentru inițierea și executarea contractului de asigurare, inclusiv pentru determinarea avariilor produse asupra autovehiculului, la finalul contractului de leasing operațional.

Grup, în Romania și Austria - De ce: Obligații de raportare și audit intern, precum și pentru aprobarea unor facilitați de finanțare, daca este cazul.

Entitățile din Porsche Finance Group Romania - De ce: (1) Pentru partajarea unei baze de date comune de clienți, având că efect eficientizarea proceselor operaționale și îmbunătățirea experienței pentru clienți prin soluționarea mai rapida, unitara a solicitărilor), în baza interesului legitim al acestora. Fiecare entitate va accesa și prelucra datele respective doar în baza unei relații contractuale directe cu dumneavoastră și doar pentru scopurile proprii de prelucrare; (2) În vederea contactarii pentru scopuri de marketing similare, în baza consimțământului dumneavoastră, în situația în care acest consimțământ este acordat.

Toate transferurile de date menționate mai sus se realizează cu respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în special principiul minimizării datelor personale - transmitem către terțele părți doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor menționate.

În general, în cadrul activităților de prelucrare detaliate mai sus, Datele personale sunt transferate către entități din Uniunea Europeana. Totuși, în situația în care activitatea de prelucrare necesita transferul datelor către un terț sau organizație internațională din afara UE, aplicam garanții adecvate conform cerințelor art. 44-49 din GDPR (ex. pentru transferurile de date către SUA în cadrul operațiunilor procesate prin SWIFT sau pentru raportările către autoritățile fiscale din SUA, potrivit FATCA, pentru rezidendentii acestui stat).


Pastram datele dumneavoastra doar pe durata si in masura in care este necesar pentru realizarea scopurilor mentionate mai sus sau daca exista o obligatie legala in acest sens. Pentru prelucrarile de date care necesita consimtamantul dumneavoastra, datele vor fi prelucrate si pastrate pana la data retragerii consimtamantului.

In cazul in care ati depus o cerere de credit, dar din diverse motive contractul solicitat nu s-a incheiat, datele dumneavoastra vor fi sterse din bazele noastre de date dupa o perioada de 30 de zile de la data inregistrarii rezolutiei finale privind cererea respectiva; totusi, conform cerintelor ANAF, pentru aceste cazuri, documentul Acordul privind interogarea si prelucrarea informatiilor in bazele de date ANAF se va arhiva pentru o perioada de minim 1 (unu) an de la data semnarii.

Daca am incheiat un contract cu dumneavoastra (de credit, de cont curent si/ sau produse atasate etc.), atunci vom respecta obligatiile legale de pastrare a datelor si documentatiei relevante, dupa cum urmeaza:

 • pentru indeplinirea obligatiilor legale de documentare si de pastrare conform legislatiei pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, vom pastra datele pentru o perioada de 5 (cinci) ani de la incetarea relatiilor contractuale cu dumneaoastra.
 • datele personale ale clientilor nostri care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhivele companiilor Porsche Bank timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității..
 • in cadrul apararii si exercitarii drepturilor si intereselor noastre legale, datele dumneavoastra necesare realizarii acestui scop vor fi pastrate conform termenelor generale de prescriptie.

In cazul datelor prelucrate in Sistemul Biroului de Credit, Datele Personale sunt stocate si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizării, cu exceptia situatiei in care ati renuntat la cererea de credit sau nu vi s-a acordat creditul, caz in care Datele Personale sunt stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioadă de 6 luni.


Aveti urmatoarele drepturi in legatura cu protectia datelor dumneavoastra:

 • Dreptul la informare: dreptul dumneavoastra de a primi informatii privind operatiunile de prelucrare efectuate de catre noi asupra datelor dumneavoastra. Respectarea acestui drept se realizeaza prin prezenta informare;
 • Dreptul de acces: dreptul dumneavoastra de a obtine din partea noastra o confirmare daca prelucram sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la furnizarea de informatii specifice privind prelucrarea lor;
 • Dreptul la rectificare: dreptul dumneavoastra de a obtine de la noi, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care va privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
 • Dreptul la stergerea datelor: dreptul dumneavoastra de a obtine, fara intarzieri nejustificate, stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in masura in care sunt indeplinite urmatoarele conditii prevazute de GDPR: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de catre noi; (ii) va retrageti consimtamantul acordat pentru prelucrarile de date bazate pe consimtamant; (iii) va opuneti prelucrarilor de date personale efectuate de noi. Va puteti opune doar prelucrarilor care au ca temei legal realizarea intereselor noastre legitime, pentru care noi nu avem interese si motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea; (iv) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal de catre noi; (v) datele dumneavoastra trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ne revine;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarilor: dreptul dumneavoastra de a obtine restrictionarea prelucrarilor ulterioare in oricare din urmatoarele situatii prevazute de GDPR: (i) contestati exactitatea datelor pe care noi le prelucram. Prelucrarea va fi restrictionata pentru o perioada care ne va permite sa verificam exactitatea datelor contestate; (ii) Prelucrarea datelor de catre noi este ilegala, iar dumneavoastra nu doriti stergerea datelor, ci doar solicitati restrictionarea utilizarii lor de catre noi; (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra, dar le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; (iv) va opuneti prelucrarii. In aceasta situatie, prelucrarea va fi restrictionata pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra. In cazul in care ati obtinut restrictionarea prelucrarii, veti fi informat ulterior de catre noi inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul dumneavoastra de a primi de la noi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat direct, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si de a transmite aceste date altui operator, cand mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteti exercita acest drept doar atunci cand prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau cand prelucrarea se efectueaza prin mijloace automate.
 • Dreptul la opozitie: dreptul dumneavoastra de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii efectuate de noi avand ca temei juridic realizarea intereselor noastre legitime.

Daca va veti opune unor astfel de prelucrari, noi nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care vom putea demonstra ca avem motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept al nostru in instanta.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automata care utilizeaza datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dumneavoastra, cum ar fi comportamentul de plata, situatia financiara, comportamentul in trafic etc.), care produce efecte juridice care va privesc sau care va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Pentru a da curs solicitarilor de mai sus, vom putea cere informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea dumneavoastra. Dupa identificarea dumneavoastra, va vom furniza un raspuns la solicitarea transmisa in vederea exercitarii drepturilor de mai sus, in termen de cel mult o luna de la data primirii cererii.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteti trimite o cerere scrisa (i) prin e-mail la adresa: protectiadatelor.pfg@porsche.ro, sau (ii) prin posta/curier la urmatoarea adresa: Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank, cod postal 077190, Voluntari, sau (iii) direct prin depunere la sediul Porshe Bank, la receptie, la adresa Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank, cod postal 077190, Voluntari.

In privinta exercitarii drepturilor de mai sus in relatia cu Biroul de Credit, va puteti exercita aceste drepturi astfel: (i) dreptul de acces la date, printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta la Biroul de Credit, sau prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau prin contactarea directa a

Participantului Porsche Bank (in calitate de creditor sau potential creditor), prin modalitatile mentionate mai sus. Aveti, de asemenea, dreptul de a obtine, la cerere, la momentul comunicarii deciziei de creditare, a unei copii a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre Porsche Bank in analiza cererii de finanțare; (ii) dreptul de rectificare a datelor, dreptul de stergere a datelor, dreptul la restrictionarea datelor, dreptul de a va opune prelucrarii pot fi exercitate prin accesarea in mod securizat a siteului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau prin contactarea directa a Participantului Porsche Bank (in calitate de creditor sau potential creditor), prin modalitățile menționate mai sus.

De asemenea, aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Nu in ultimul rand, pentru orice intrebari privind informatiile cuprinse in prezenta Informare, va puteti adresa Responsabilului cu Protectia Datelor desemnat de noi, la adresa de e-mail: protectiadatelor.pfg@porschero.

Pentru informatii referitoare la prelucrarea datelor în Sistemul Biroului de Credit, va puteti adresa la adresa de e-mail: rpd@birouldecredit.ro.Listă furnizori

Protecția datelor pe pagina noastră web

Protejarea intereselor dumneavoastră private în timpul utilizării paginii noastre web reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informam, în continuare, în detaliu, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul acestui mijloc de interacțiune. Responsabile pentru protecția datelor cu privire la aceasta pagina web sunt companiile Porsche Finance Group, respectiv: Porsche Bank Romania SA, Porsche Leasing Romania IFN SA, Porsche Mobility SRL, Porsche Broker de Asigurare S.R.L. și Porsche Versicherungs AG Salzburg - Sucursala Romania. Atunci când prelucram date cu caracter personal, respectăm cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Ne rezervăm dreptul de a utiliza date personale și date anonimizate, care fac obiectul drepturilor persoanelor vizate, în limitele premise de legislația în vigoare, după cum este detaliat mai jos.

Prezenta informare privind protecția datelor se aplică doar pentru paginile web https://www.porschefinance.ro/ și www.managementdeflote.ro, precum și pentru subdomeniile aferente, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terti. Vă rugam să verificați politicile și informările privind protecția datelor aferente paginilor web controlate sau operate de către terti, deoarece acestea nu se afla sub controlul nostru și nu ne asumam răspunderea pentru conținutul și pentru masurile lor privind protecția datelor.

Protectia datelor in interfata online Internet Banking

Protejarea intereselor dumneavoastra private in timpul utilizarii sistemului de operare la distanta (Internet Banking) prin intermediul interfetei noastre online reprezinta pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, va informam, in continuare, in detaliu, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul acestui mijloc de interactiune. Responsabila pentru protectia datelor cu privire la acest sistem de operare la distanta (Internet Banking) este compania Porsche Bank Romania SA. La utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, respectam cu strictete prevederile legale in vigoare privind protectia datelor.

Prezenta informare privind protectia datelor se aplica doar pentru sistemului de operare la distanta (Internet Banking) prin intermediul interfetei online https://online.poba.ro:4443/we... precum si pentru subdomeniile aferente, insa nu si pentru pagini controlate sau operate de terti. Va rugam sa verificati politicile si informarile privind protectia datelor aferente paginilor web/ interfetelor online controlate sau operate de catre terti, deoarece acestea nu se afla sub controlul nostru si nu ne asumam raspunderea pentru continutul si pentru masurile lor privind protectia datelor

Securitatea datelor

Pentru protecția datelor dumneavoastră pe pagina noastră web, am luat masuri tehnice și organizatorice pentru a le proteja în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Masurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii actuale. În caz de încălcare a securității datelor dumneavoastră, vă vom notifica în măsură în care încălcarea de securitate se dovedește a expune drepturile și libertățile dumneavoastră la un nivel ridicat de risc.

În situația în care dețineți o parola care să vă permită accesul în aplicațiile noastre, sunteți responsabil pentru păstrarea securității și confidentialitatii acestei parole.

Utilizarea de către minori

A se avea în vedere faptul că toate instrumentele de procesare date pot fi utilizate exclusiv de către persoane cu vârstă de peste 14 ani. Utilizarea sistemelor și instrumentelor de procesare date personale de către utilizatori sub aceasta vârstă este interzisa fară consimțământul părintelui sau tutorelui legal. În cazul în care astfel de procesări de date au loc, vom opri accesul și procesarea lor imediat ce luam la cunoștință de o astfel de situație.

Securitatea datelor

Datele furnizate de dumneavoastră

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date personale prin intermediul paginii noastre web, vă rugam să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră în formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile pentru care au fost transmise sau în scopul procesării unei solicitări de contact, pentru încheierea și executarea unui contract, respectiv pentru efectuarea demersurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră.

În cazul în care, la utilizarea unui serviciu oferit, vi se solicita introducerea datelor dumneavoastră personale, este exclusa corelarea datelor dumneavoastră personale cu datele din protocolul de accesări, prin intermediul adresei IP (colectata oricum în forma anonimizata), în scopul realizării unui profil de utilizator cu date personale.

Datele colectate de noi

Daca vizitați pagina noastră web, datele sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați Politica de Cookie.

Porsche Bank Romania SA, Porsche Leasing Romania IFN SA, Porsche Mobility SRL, Porsche Broker de Asigurare S.R.L. si Porsche Versicherungs AG Salzburg - Sucursala Romania nu efectueaza toate prelucrarile datelor cu caracter personal prin aceasta pagina web in regim propriu, ci beneficiaza de sprijin de la parteneri specializati, si anume Porsche Informatik GmbH cu sediul in 5020 Salzburg, Vivid Planet Software GmbH cu sediul in 5302 Henndorf am Wallersee, care actioneaza pe baza comenzilor primite de la noi.

Partenerii nostri sunt atent selectati si asigura, prin masuri tehnice si organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastra conform prevederilor legale in vigoare privind protectia datelor si asigurarea respectarii drepturilor dumneavoastra. Partenerilor le este interzis sa utilizeze datele cu caracter personal la care au acces in baza imputernicirilor primite de la noi pentru scopuri proprii sau comerciale sau sa le transmita tertilor.

Solicitare de oferte

In cazul solicitarii de oferte catre dealeri pentru o anumita marca de masina, datele indicate de dumneavoastra in formularul Vreau oferta sunt prelucrate de noi in scopul procesarii cererii de solicitare oferte si pentru a va contacta in acest sens. In acest sens, datele indicate in formular sunt transmise respectivilor dealeri in scopurile mentionate mai sus.

 • Scop: efectuarea demersurilor in vederea incheierii unui contract, in baza solicitarii dumneavoastra.
 • Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar.

Solicitare generala

Indiferent daca sunteti sau nu clientul nostru, ne puteti adresa orice solicitare prin pagina noastra web, prin introducerea datelor dumneavoastra de contact in formularul Solicitare generala. Vom prelucra datele dumneavoastra in scopul solutionarii solicitarii dumneavoastra si pentru a va contacta in acest sens.

 • Scop: executarea contractului sau efectuarea demersurilor in vederea incheierii unui contract, in baza solicitarii dumneavoastra.
 • Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar.

Solicitare contactare rapida

Daca sunteti deja clientul nostru si doriti sa fiti contactat rapid cu privire la diverse aspecte privind executarea contractului incheiat cu noi (de exemplu, pentru a primi informatii generale privind contractul incheiat, pentru activarea serviciului de internet banking, pentru clarificari privind situatia platilor/facturilor etc.), puteti face acest lucru completand formularul Call me back - Formular contactare rapida, iar noi va vom contacta de indata pentru solutionarea solicitarii dumneavoastra.

 • Scop: executarea contractului sau efectuarea demersurilor in vederea incheierii unui contract, in baza solicitarii dumneavoastra.
 • Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar.

Propuneri si sugestii

Interesul nostru constant este de a oferi clientilor existenti sau potentiali produse de finantare si asigurare adaptate nevoilor acestora. De aceea, suntem interesati sa primim orice propuneri si sugestii ati avea privind produsele si serviciile noastre. Puteti face acest lucru prin completarea formularului Propuneri si sugestii, iar noi vom folosi datele dumneavoastra pentru analiza propunerii sau sugestiei primite si pentru a va contacta, daca este cazul.

 • Scop: efectuarea demersurilor in vederea incheierii unui contract, in baza solicitarii dumneavoastra.
 • Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar.

Sesizari asigurari

Puteti adresa in scris catre Porsche Asigurari sau Porsche Broker orice sesizari aveti privind polita CASCO sau RCA, prin completarea formularelor Sesizari CASCO (pentru Porsche Asigurari) si Sesizari CASCO sau RCA (pentru Porsche Broker). Vom prelucra datele dumneavoastra completate in formulare in scopul solutionarii sesizarii dumneavoastra si pentru a va contacta in acest sens.

 • Scop: executarea contractului, in baza solicitarii dumneavoastra.
 • Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar.

Solicitare asigurari auto pentru masini achizitionate cash

In cazul in care doriti o oferta de asigurare auto pentru o masina achizitionata cash, indiferent ca sunteti sau nu clientul nostru, ne puteti adresa o solicitare de oferta prin completarea formularului Oferta asigurari auto pentru masini achizitionare cash. Vom prelucra datele dumneavoastra completate in formular in scopul procesarii solicitarii si pentru a va contacta in vederea transmiterii unei oferte.

 • Scop: efectuarea demersurilor in vederea incheierii unui contract, in baza solicitarii dumneavoastra.
 • Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar.

Sesizari Porsche Finance Group

Puteti adresa in scris catre Porsche Leasing sau Porsche Bank orice sesizari aveti privind contractele de leasing financiar sau credit, prin completarea formularelor Sesizare Porsche Leasing (pentru leasing financiar si credit) si Sesizare Porsche Bank (pentru credit). Vom prelucra datele dumneavoastra completate in formulare in scopul solutionarii sesizarii dumneavoastra si pentru a va contacta in acest sens.

De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal cu ocazia transmiterii oricaror altor solicitări, reclamații, sugestii pe care ni le transmiteti.

 • Scop: executarea contractului, in baza solicitarii dumneavoastra; interesul legitim de a îmbunătăți modul în care ne desfășurăm activitatea și de a documenta interacțiunile noastre cu dumneavoastră.
 • Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar.

Anunta dauna online

Puteti notifica o dauna online catre Porsche Asigurari prin completarea formularului "Notificare dauna online" si atasarea documentelor necesare deschiderii dosarului de dauna (fotografiile autovehiculului variat, copiile actului de identitate si a permisului de conducere, Constatarea amiabila/ Proces verbal intocmit de Politie, alte documente ). Vom prelucra datele dumneavoastra completate in formulare in scopul solutionarii solicitarii dumneavoastra si pentru a va contacta in vederea programarii pentru constatarea avariilor.

 • Scop: executarea contractului, in baza solicitarii dumneavoastra.
 • Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar.

Cheama curier

Puteți solicita servicii de curierat la adresa dumneavoastră de domiciliu/sediu în vederea ridicării unor documente aferente contractului dumneavoastră de finanțare (de exemplu, documente cesiuni, cereri de despăgubire etc) pentru transmiterea către sediul nostru, prin completarea formularului "Cheamă curier".

Accesul la formular implica redirectionarea dumneavoastră din website-ul www.porschefinance.ro către www.plr.ro, spre pagina dedicata formularului.
Datele dumneavoastră, colectate din formular, vor fi transferate societăților noastre partenere în vederea prelucrării solicitării dumneavoastră și vor fi stocate în bazele noastre de date timp de 30 luni de la momentul completării și transmiterii formularului. Vom prelucra datele dumneavoastră completate în formular în scopul soluționării solicitării dumneavoastră și pentru a vă contacta prin intermediul partenerilor noștri în vederea ridicării documentelor.

Scop: executarea contractului, în baza solicitării dumneavoastră.

Consimțământ pentru procesare pe pagina web: este necesar.


Vă rugam să nu ne puneți la dispoziție, în cadrul documentelor transmise sau încărcate, categorii de date cu caracter special, cum ar fi, de exemplu, date cu privire la apartenență sindicala sau date cu privire la starea de sănătate.

Vom stoca datele dumneavoastra pentru o perioada de 30 (treizeci) de zile de la data colectarii, dupa care datele dumneavoastra vor fi sterse de pe pagina noastra web.

In calitate de persoana vizata conform prevederilor GDPR, drepturile privind protecta datelor personale descrise la sectiunea Drepturile dumneavoastra de mai sus se aplica integral, inclusiv pentru datele personale colectate si procesate prin intermediul paginilor web.

Actualizări ale politicii de protecția datelor

Versiune 06/Decembrie 2022

Operatorul de date și Responsabilul cu Protecția Datelor


Porsche Leasing Romania IFN SA,

Porsche Bank Romania SA,

Porsche Mobility SRL,

Porsche Broker de Asigurare SRL

Porsche Versicherungs AG Salzburg - Sucursala Romania

Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche

077190, Voluntari, Ilfov
protectiadatelor.pfg@porsche.ro